Alive tactics by Franciskus Urban

Alive tactics by Franciskus Urban

Något litet om det mesta och nödvändigaste i livet

+

Heresi! På tal om krisen i skolan

Mitt livPosted by Franciskus Urban Mon, May 04, 2015 21:34:13
Svensk skola är i kris. Hela utbildningsväsendet är i gungning. Detta visar OECD i en analys vars resultat presenterades idag och det är smärtsamt att ta del av dem. Genast upprepas de nu välkända slagorden om högre lön för lärare, höjd status för läraryrket, mer resurser och mindre klasser. Men är det verkligen där skon klämmer? Kommer elever och studenter att lära sig mer för att lärare får bättre betalt?

Skolan är inte den enda institutionen i det svenska samhället som inte lyckas med sin uppgift. Jag tänkte här göra en jämförelse med vad som tills för bara femton år sedan var en del av statsapparaten, nämligen kyrkan i Sverige.

Därför är det här lämpligt att fråga om svenska folket blir mer troende och gudfruktigt om prästen får högre lön? Upphör sekulariseringen genom att man pumpar in mer pengar i kyrkan?

Svaret är såklart nej. Det är andra mekanismer som leder människor till Kyrkan för att söka gemenskap med och kunskap om Gud och om sanningen. Det samma är giltigt även på skolans område. Jag vill hävda att skolan och utbildningsväsendet, precis som kyrkan i Sverige, har ”sekulariserats”, d v s berövats kontakten med det heliga; med känslan för kunskapen.

I den världsvida Kyrkan har man alltid varit mån om att behålla och värna ”kärnan”. Sådant som försökt påverka i annan riktning; de som har avvikit avseende dogmer och lära har förklarats vara heretiker och helt enkelt sorterats bort. Men i Sverige har såväl utbildningsväsende som kyrka lagts helt i händerna på innovativa krafter, ja i knäna på det modernistiska projektet. I stället för innovationer och experimentell pedagogik så är det hävd och tradition, det väl beprövade och, inte minst, respekt för kunskapen i sig, som sorterats ut och lagts på traditionens sopberg.

Ordet heresi används framför allt i den kyrkliga världen. Det finns en lång rad kända heresier i historien exempelvis arianismen. Heresier är idéer och strömningar som, med sina förespråkare, avviker från det riktiga och som därför stängts ute från kyrkan. Här och nu är det dock inte de specifika heresierna som är intressanta utan vad ordet egentligen betyder. Ordet heresi kommer från grekiskans hairesis (från haireomai, ’välj’) som betyder antingen ett val av trossatser eller att välja delar av dem. Helt enkelt att välja själv, att gå sin egen väg utan att rätta sig efter fastställda regler (dogmer).

Att likställa skolan med kyrkan är inte fullt ut möjligt. De är av olika kategorier. Men jag kan ändå inte låta bli att jämföra. Bägge har överordnade ”principer” och syftar till att förmedla kunskap. De har, var för sig, sina tjänstemän (tjänare!) som är satta att värna och vörda principerna samt förmedla kunskap och heliga handlingar. Bägge förvaltar värden som är långt större än såväl anställda som elever.

Men sedan ett antal årtionden tillbaka uppfostras vi att sätta oss själva över allt. Det är den egna viljan och det egna intresset som styr. Vi fostras tidigt till ”goda heretiker” på en lång rad områden i samhället. Vi lär oss att inte behöva vörda varken det som är väl beprövat eller några institutioner eller dess företrädare. Och lösningen på allt, då det går fel, är mer pengar.

Vi har fått lära oss att sådant som auktoritet och disciplin är förlegat och fult. Vi har fått lära oss att det enda som behöver respekteras är nytta och ekonomiska värden. Tålamod och insiktsfullhet behövs inte i en värld där allt skall gå allt fortare. Inte heller lyssna har längre något värde eftersom vi fått lära oss att ta plats och höras.

Lösningen går på tvärs med tidsandan. Lösningen består av mer uppmärksamt lyssnande, större respekt för, ja underkastelse inför, kunskap och sanning och respekt för auktoriteter. Lösningen finns i att vilja söka kunskap och en längtan efter sanning. Och detta kräver tålamod.

Franciskus Urban


  • Comments(0)//blogg.a-tac.se/#post288